dimarts, 8 de juny de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Documentació necessària per formalitzar un contracte de lloguer

En el moment de signar un contracte de lloguer, tant si ets propietari com inquilí, hi ha una documentació que s’ha de presentar perquè es pugui efectuar la signatura. En l'article d'avui us explicarem quina documentació ha d'aportar cada part.

Documentació que ha d'aportar el propietari:


Tots els propietaris que vulguin llogar un habitatge han d'aportar una documentació que està recollida en la LAU.


Certificat d'eficiència energètica


Tot habitatge que es vulgui llogar haurà de disposar d'un certificat energètic expedit per una autoritat competent. El certificat ha de renovar-se cada 10 anys i és necessari tenir-lo en el moment de publicitar l'habitatge.


Cèdula d'habitabilitat


Aquest document certifica que el pis compleix amb les exigències de la llei per a ser considerat habitatge habitable. A més, sense la cèdula d'habitabilitat, no serà possible empadronar-se en aquesta adreça.


Títol de propietat i rebuts


El propietari haurà d'acreditar que és legalment l'amo de l'immoble mitjançant una escriptura o un certificat legal. A més, haurà d'aportar els rebuts de subministraments perquè l'inquilí pugui fer el canvi de nom o donar-los d'alta. Finalment, se sol·licita l'últim rebut de l'IBI per a demostrar que està al corrent de pagament.



Documentació que ha d'aportar l'inquilí:


Identificació personal


Sembla obvi, però mai està de més recordar que en el moment de la signatura cal portar el DNI, NIE o passaport en vigor.


Fiança


La Llei d'Arrendaments estableix com a requisit l'aportació per part de l'inquilí d'una fiança equivalent a una mensualitat. No obstant això, molts propietaris consideren que una mensualitat és poc i opten per demanar més d'una mensualitat.

En aquest cas, l'import abonat no és una fiança, és una garantia addicional que acorden totes dues parts. En el cas d'habitatges, la garantia addicional no pot superar les dues mensualitats de la renda a més del mes obligatori.


Aval


En el cas que l'inquilí disposi d'unes rendes baixes o porti poc temps treballant i el propietari considera que hi ha risc d'impagament, és molt probable que se sol·liciti un aval solidari, normalment per part d'un familiar.


A GuinotPrunera tenim una llarga experiència en la gestió de patrimonis. És important que totes dues parts tinguin tota la documentació i que el contracte estigui ben redactat per a donar seguretat jurídica tant a l'inquilí, com al propietari.


Perquè no hi hagi problemes, a GuinotPrunera acompanyem a propietaris i inquilins en tot el procés per a verificar que tot es fa seguint les normes actuals en tot moment. Tant si vols llogar o posar en lloguer un habitatge, et recomanem que comptis amb un professional com nosaltres.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.