Benvingut a la comercialització ràpida i professional!

El nostre servei de comercialització en venda i lloguer va dirigit a propietaris particulars, inversors i promotors. Oferim el pla de comercialització que millor s’adapta a cada producte, assegurant-ne un procés ràpid i transparent.

 
Especialització
 
Comptem amb un equip comercial expert en el mercat immobiliari català. Els nostres agents estan especialitzats en les diferents tipologies d’immobles i zones geogràfiques.
 
Confidencialitat
 
Portem a terme la comercialització de tots els immobles amb la màxima discreció i sempre actuant d’acord amb uns principis d’ètica professional.
 
Transparència
 
Informem detalladament al propietari de tot el procés comercial, amb raport d’interessats, visites realitzades, ofertes rebudes i negociació de l’operació.
 
Innovació
 
Fem servir les últimes tecnologies per agilitar la comercialització: potent software per a la gestió de la demanda, eines d’estudi de mercat i valoració, visites virtuals als immobles, signatura digital de contractes.
 
Difusió
 
Invertim en els més destacats i innovadors mitjans online i offline per fer una gran difusió a la nostra cartera d’immobles. Des de les nostres 7 oficines assegurem una àmplia cobertura i visibilitat a les províncies de Barcelona i Girona.

Si estàs pensant en vendre o llogar el teu immoble t’acompanyem en tot el procés, des de l’inici de la comercialització fins al lliurament de claus.

T'ajudem?
Propietari particular
 

Estratègia de màrqueting

 • - Estudi de mercat i valoració gratuïta de l’immoble.
 • - Realització de fotos i vídeo professionals.
 • - Publicitat en web, xarxes socials i principals portals immobiliaris nacionals i internacionals.

Comercialització

 • - Promoció a la nostra cartera de demandants.
 • - Visites a l’immoble i informe periòdic al propietari.
 • - Valoració de propostes, negociació i tancament de l’operació.
 • - Assessorament jurídic, redacció de contractes i acompanyament a notaria.

Serveis addicionals

 • - Tramitació de cèdules d’habitabilitat i certificats d’eficiència energètica.
 • - Elaboració de plànols.
 • - Posada a punt de l’immoble: neteja, buidatge, home staging.
 • - Contractació d’assegurances.
 • - Administració de l’immoble llogat.
Promotor
 

Estudi de viabilitat de projectes

 • - Recerca de sòl i estudi de viabilitat.
 • - Tramitació de llicències d’obres.

Investigació de mercat

 • - Estudi de l’oferta a la zona d’influència.
 • - Estudi socioeconòmic de la demanda i definició de target.

Anàlisi del projecte

 • - Anàlisi DAFO del projecte.
 • - Proposta en atributs de valor per adaptar-lo a la demanda.

Pla d’acció comercial

 • - Equip comercial destinat en exclusiva a la promoció.
 • - Proposta de tarifes comercials, calendari de vendes i ràtios de conversió. Informe periòdic de la comercialització.
 • - Elaboració de la documentació contractual i signatura.

Pla de màrqueting

 • - Muntatge de l’oficina de vendes.
 • - Realització de material gràfic i audiovisual.
 • - Proposta d’accions publicitàries online i offline.

Servei postvenda

 • - Constitució de la Comunitat de Propietaris, Estatuts i presentació en Registre de la Propietat.
 • - Servei d’administració de la Comunitat.

Assessorem inversors en la detecció de noves oportunitats d’inversió i en l’optimització del seu patrimoni.

T’ajudem?
Inversor
 

Inversió

 • - Recerca d’actius estratègics i anàlisi de rendibilitat.
 • - Assessorament jurídic, fiscal i financer.
 • - Gestió de la compravenda.

Optimització del patrimoni

 • - Estudi anual de rendibilitat i optimització.
 • - Proposta d’obres de rehabilitació.
 • - Gestió del patrimoni.

Comercialització d’actius

 • - Valoració de l’immoble.
 • - Disseny de l’estratègia de màrqueting i publicitat.
 • - Selecció de llogaters.
 • - Elaboració i signatura de contractes.

Gestió d’actius llogats

 • - Dipòsit i recuperació de fiances.
 • - Garantia del cobrament de lloguers i contractació d’assegurances.
 • - Gestió de liquidació mensual de rendes.
 • - Control de morositat.
 • - Gestió d’incidències.
 • - Alta de serveis i subministraments.
 • - Representació davant la comunitat de propietaris.

Desinversió

 • - Gestió de la revenda d’actius.

Proporcionamos un servicio integral en las áreas de Consultoría e Intermediación Inmobiliaria, Gestión de Patrimonios y Administración de Comunidades.