POLÍTICA DE PRIVACITAT

GUINOT PRUNERA, S.L. (En endavant, GUINOTPRUNERA) té com a objectiu respectar la privacitat dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a GUINOTPRUNERA.

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, LOPDGDD) i el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (en endavant, RGPD) , aquesta tasca de recopilació de les dades es regirà a partir dels termes descrits a continuació:

Informació sobre el responsable del tractament, la recopilació, finalitat, legitimació i temps de conservació de les dades de caràcter personal

En la present política de privacitat es troba tota la informació sobre els tractaments de dades de caràcter personal que GUINOTPRUNERA realitza sobre les dades de l'usuari. Com a mostra de compromís amb la normativa de protecció de dades, GUINOTPRUNERA posa a disposició de l'usuari, de manera permanent, la informació relativa a la nostra política de privacitat en la present website.


GUINOT PRUNERA, S.L. (en endavant, GUINOTPRUNERA)


NIF: B-64.201.494

Carrer Rosselló, 250

Barcelona (08008 - Barcelona)

www.guinotprunera.com

Delegat de Protecció de Dades lopd@guinotprunera.com


Depenent de la utilització que l'usuari realitzi de la present website, GUINOTPRUNERA necessitarà tractar dades de caràcter personal, que, en general, seran les següents:

  • Dades identificatives (per exemple, nom, cognom, idioma, dades de contacte, etc.).
  • Dades de connexió, localització i navegació (en cas d'interactuar amb nosaltres des del mòbil, per exemple).
  • Informació comercial (per exemple, si l'usuari es subscriu al nostre Newsletter).
  • Dades sobre gustos i preferències.

GUINOTPRUNERA recorda que alguna de les dades personals sol·licitades per donar accés a alguna de les funcionalitats o serveis de la present website seran obligatòries, ja que són imprescindibles per a prestar el servei, donar accés a la funcionalitat en qüestió, o gestionar el motiu del seu contacte i donar-li tràmit a nivell administratiu.

Depenent de com interactuï l'usuari en la present website, es tractaran les dades de caràcter personal per a les següents finalitats:

FINALITAT INFORMACIÓ
ATENCIÓ AL CLIENT Tractar les dades de caràcter personal estrictament necessàries per gestionar o resoldre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari relatives a la compra, venda, administració i/o gestió d'immobles. Es tractaran les dades exclusivament per als pisos referenciats pel client.
MARKETING Es tractaran dades de caràcter personal per: Gestionar l'enviament de comunicacions comercials, promocions o Newsletter de tots aquells usuaris que s'hagin subscrit.
ENQUESTES DE QUALITAT Enviament d'enquestes de qualitat sobre els productes o serveis prestats.
CANDIDATURES L'usuari, a través de la present pàgina web o dels mecanismes habilitats per GUINOTPRUNERA de manera online, podrà presentar el seu currículum per aplicar a una oferta de treball o per presentar la seva candidatura.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. En cas contrari, GUINOTPRUNERA pot excloure a l'usuari dels serveis en els que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que legalment procedeixin.

La base legal que permet el tractament de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari es regirà pel que estableix la següent taula:

FINALITAT BASE LEGAL
ATENCIÓ AL CLIENT Quan l'usuari contacti a través de qualsevol formulari habilitat a través d'aquesta pàgina web o mitjançant qualsevol altre mitjà de contacte publicitat en la present website la base legal del tractament és el consentiment. Al seu torn, GUINOTPRUNERA té un interès legítim per atendre les sol·licituds, consultes o dubtes que plantegi l'usuari, ja sigui a través de la present website o a través de qualsevol mitjà de contacte existent amb l'empresa, incloses les xarxes socials en què GUINOTPRUNERA estigui present. Si el contacte de l'usuari amb GUINOTPRUNERA es realitza en virtut de l'exercici dels drets emparats per alguna disposició legal, incloses les reclamacions o consultes relacionades amb els serveis o productes de GUINOTPRUNERA, la base legal que regeix per a aquest tractament és el compliment d'obligacions legals. En el cas que les dades facilitades per l'usuari siguin dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l'interès legítim, tal com estipula l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en relació a l'article 6,1.f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016.
MARKETING La base legal per al tractament de dades de caràcter personal amb les finalitats descrites en la finalitat de màrqueting és el consentiment. En cas que hi hagi una relació contractual prèvia amb l'usuari, sempre que GUINOTPRUNERA hagués obtingut de forma lícita les dades de contacte del destinatari i les empreses per a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de la seva pròpia empresa que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client, la base legal del tractament es basarà en l'interès legítim, amb especial referència a l'exposat en l'apartat segon de l'article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el cas que les dades facilitades per l'usuari siguin dades de contacte d'empresaris individuals i de professionals liberals, la base legal del tractament és l'interès legítim, tal com estipula l'article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, en relació a l'article 6,1.f) del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril del 2016.
ENQUESTES DE QUALITAT GUINOTPRUNERA té un interès legítim per fer enquestes de qualitat als usuaris, per tal d'analitzar la satisfacció de l'usuari amb la present website, la qualitat de l'atenció al client o sobre els productes i/o serveis contractats.
CANDIDATURES S' informa a l' usuari que la base legal per al tractament de les seves dades de caràcter personal és l'aplicació de mesures precontractuals o la intenció de concloure un contracte.

El termini de conservació de les dades de caràcter personal dependrà de les finalitats per a les quals hagin estat recollides:

FINALITAT TERMINI DE CONSERVACIÓ
ATENCIÓ AL CLIENT Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservades el temps que sigui necessari per a atendre la consulta, sol·licitud o petició realitzada per l'usuari.
MARKETING Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservades fins que l'usuari decideixi retirar el consentiment. En el cas de les Newsletter, l'usuari podrà donar-se de baixa del servei en qualsevol moment prement l'enllaç que apareix al final del missatge d'actualització que rep al seu correu electrònic.
ENQUESTES DE QUALITAT Les dades de caràcter personal tractades per aquesta finalitat seran conservades el temps necessari per dur a terme les accions oportunes per millorar el nostre servei, la dels nostres productes o la usabilitat de la present website, depenent el motiu de l'enquesta, o fins que GUINOTPRUNERA anonimitzi les dades recollides.
CANDIDATURES Les dades de caràcter personal seran conservades fins que hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per les quals van ser recaptades o registrades en els nostres fitxers. GUINOTPRUNERA es reserva la facultat d' eliminar o destruir, sense previ avís, les dades facilitades per l' usuari, tals com, cartes de presentació o currículum.

S'informa a l'usuari que GUINOTPRUNERA tractarà les dades de caràcter personal durant el temps en què poguessin sorgir responsabilitats civils, mercantils, administratives, penals o fiscals, en compliment amb la normativa vigent en cada moment. Un cop passats aquests terminis, es suprimiran les dades de caràcter personal.

GUINOTPRUNERA informa que per complir amb les finalitats descrites anteriorment cal cedir les dades personals facilitades per l'usuari a empreses vinculades amb GUINOTPRUNERA, així com a terceres empreses que ens donen suport en els serveis que oferim, com ara:

  • Proveïdors de serveis tecnològics
  • Proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client
  • Proveïdors de serveis relacionats amb l'administració de GUINOTPRUNERA
  • Proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat
  • Administracions Públiques quan així ho exigeixi la normativa vigent.

S'informa que GUINOT PRUNERA contracta la gestió d'algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei amb encarregats de tractament situats fora de la UE i que, en tot cas, garanteixen un nivell adequat de protecció de les dades personals. Per a més informació, pot enviar una comunicació per escrit a l'adreça de correu electrònic lopd@guinotprunera.com.

DRETS DELS USUARIS

Els usuaris que hagin facilitat dades de caràcter personal per a que GUINOTPRUNERA les tracti disposen dels següents drets:

DRET D'ACCÉS L'usuari té dret a obtenir de GUINOTPRUNERA confirmació de si s'estan tractant o no dades de caràcter personal que li concerneixen, així com a accedir a les dades personals que GUINOTPRUNERA disposi.
DRET DE RECTIFICACIÓ L'usuari té dret a sol·licitar que GUINOTPRUNERA rectifiqui les dades inexactes que el concerneixen. També tindrà dret a que es completin les dades personals que siguin incompletes, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
DRET DE SUPRESSIÓ / DRET A L'OBLIT L'usuari té dret que GUINOTPRUNERA suprimeixi les dades personals que el concerneixen, sempre tenint en compte els requisits que estableix la legislació vigent.
DRET DE LIMITACIÓ L'usuari tindrà dret a sol·licitar a GUINOTPRUNERA la limitació del tractament de les dades personals, sempre tenint en compte els requisits que estableix la legislació vigent.
DRET DE PORTABILITAT L'usuari tindrà dret a rebre de GUINOTPRUNERA les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s'efectuï per mitjans automatitzats.
DRET D'OPOSICIÓ L'usuari té dret a oposar-se que GUINOTPRUNERA tracti les dades personals que el concerneixen quan aquests siguin objecte d'un tractament basat en l'interès públic o legítim. En aquest cas, GUINOTPRUNERA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES L'usuari tindrà dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o l’afecti significativament de manera similar, sempre tenint en compte els requisits que estableix la legislació vigent.
DRET A PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ L'usuari té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que es vulneren els drets anteriorment exposats en la present política de privacitat o si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L'usuari podrà exercir els drets descrits anteriorment dirigint una comunicació per escrit a l'adreça de correu electrònic lopd@guinotprunera.com incloent una fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar i assumpte "PROTECCIÓ DE DADES - GUINOT PRUNERA".

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

GUINOT PRUNERA ha assignat un Delegat de Protecció de Dades a través del qual l'usuari podrà plantejar queixes, reclamacions i suggeriments en relació al tractament de les seves dades de caràcter personal.

De la mateixa manera, s'informa que l'usuari podrà plantejar l'exercici dels seus drets davant el Delegat de Protecció de Dades a través de l'adreça de correu electrònic lopd@guinotprunera.com, seguint les instruccions establertes en el punt anterior.

XARXES SOCIALS

GUINOTPRUNERA és present a les principals xarxes socials: Facebook, Instagram, Twitter i Youtube. Per aquest motiu assumeix el paper de responsable del tractament de les dades que constin en els seus perfils derivat d'amics, likes, followers o seguidors, comentaris, pins, etc.

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacitat, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on GUINOTPRUNERA és present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.

MENORS D'EDAT

Els menors de 13 anys no podran usar els serveis disponibles a la present website sense la prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran els únics responsables de tots els actes realitzats a través d'aquesta web pels menors al seu càrrec, incloent l'emplenament dels formularis amb les dades personals d'aquests menors i la marcació, si escau, de les caselles que els acompanyen.

En aquest sentit, i en la mesura que GUINOTPRUNERA no té capacitat per controlar si els usuaris són o no menors d'edat, han de ser els pares, tutors o representants legals els qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a aquesta web i/o facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, no admetent GUINOTPRUNERA responsabilitat referent a això.

SEGURETAT APLICADA A LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Amb l'objecte de garantir la seguretat i integritat de les dades facilitades que siguin de caràcter personal, GUINOTPRUNERA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries amb l'objectiu d'evitar la pèrdua de les dades, així com el tractament o l'accés no autoritzat de tercers tal com estipula la legislació vigent en la matèria i tenint en compte l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat podrà ser actualitzada en qualsevol moment en base a les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privacitat, reservant GUINOTPRUNERA aquest dret en exclusiva.

En cas de realitzar aquesta modificació, GUINOTPRUNERA informarà a l'usuari dels canvis en qüestió si són significatius per a la seva privacitat, de manera que pugui revisar els canvis introduïts, a fi de valorar l'oposició als tractaments de dades de caràcter personal o donar-se de baixa en algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, si es requereix el consentiment per al tractament de dades de caràcter personal per a finalitats diferents que preveu la present política de privacitat, es demanarà el consentiment de l'usuari segons les previsions de la normativa relativa a protecció de dades vigent en cada moment.

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.