divendres, 11 de juny de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Com afecta a un habitatge la nova factura de la llum?

Si hi ha un tema que ocupa portades de diaris, obre les notícies i està en totes les converses és la nova factura de la llum que va entrar en vigor el passat 1 de juny. 

La nova factura elèctrica neix amb l'objectiu de fomentar l'estalvi energètic, l'autoconsum i el desplegament del vehicle elèctric.


Per saber com ens afectaran els canvis és necessari saber a quin mercat estem acollits. Actualment hi ha dos: el Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) i el mercat lliure. El preu de la llum en el mercat PVPC és una tarifa oficial que fixa el Govern i en el mercat lliure, el preu es fixa entre particular i comercialitzadora. Segons les últimes dades, 10,7 milions estan acollits al mercat PVPC i 17,1 milions estan en el mercat lliure.


Conceptes bàsics de la factura de la llum


Abans de començar a parlar dels canvis que suposa la nova factura, parlem d'alguns conceptes clau. La factura de la llum es compon de cinc termes que cal tenir clars per a entendre les últimes modificacions:


•El terme variable és el cost de l'energia: el que es paga en funció del consum.


• El terme fix és el que l'usuari paga per rebre el servei, independentment del consum.


• El lloguer de l'equip de mesura o comptador.


• L'impost elèctric.


• L'IVA al tipus general, del 21%. (Pendent de possible rebaixa)


Què són els peatges?


Si hi ha uns protagonistes en aquest tema, són els peatges. Però què són? Són la part de la factura que serveix per pagar els costos de transport, distribució, les subvencions a les renovables i altres conceptes.


A partir d'ara tots els consumidors passen a tenir un peatge amb discriminació horària en els termes de potència i energia: els famosos trams horaris que de major a menor cost són punta, pla i vall.


Això vol dir que el preu serà diferent segons l'horari de consum:


Un altre canvi important és que ara es podran contractar dues potències. L'usuari podrà disposar d'una potència elèctrica en les hores vall i una altra per als períodes punta i pla. Així ens evitarem pagar sobrecostos de potència extra. A partir de juny serà molt important triar la potència elèctrica d'un habitatge per no pagar de més.


Pagaré més o menys amb la nova factura de la llum?


Depèn, variarà en funció del consum i de la tarifa de la llum que es tingués abans. Segons la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), la facturació de peatges i càrrecs es reduirà per als consumidors que fins ara no tenien discriminació horària. En canvi, augmentarà per als consumidors que ja estaven acollits a la discriminació i tenien un preu molt més barat.


Com afecta els usuaris acollits al mercat lliure


El comercialitzador haurà d'adaptar el preu del contracte per incorporar la diferència dels costos regulats. Com es traduirà en la factura? Cada companyia haurà de fer els seus càlculs i avisar als seus clients dels canvis en funció de la seva tarifa de la llum.


Les operadores tenen dues opcions: Adaptar el preu del contracte als nous períodes d'energia o mantenir els trams de preus actuals i traslladar al preu la diferència de costos que resultaria per al seu perfil de consum.


Què podem fer per a reduir la factura?


Segons la CNMC existeixen diverses possibilitats per a reduir la factura:


Adequar la potència contractada a les necessitats reals. Podem accedir a les dades de potència màxima i consums a través de la web de la nostra distribuïdora.


•  Evitar simultaniejar consums, per poder reduir la potència contractada.


•  Desplaçar el consum a períodes fora de les hores punta.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.