dimecres, 26 de maig de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Quines despeses ha de pagar l'inquilí d'un pis de lloguer?

A l'hora de signar un contracte d'arrendament, és molt important que quedin especificades totes les obligacions, tant del propietari com de l'inquilí. En l'article d'avui parlarem de qui ha d'assumir les diferents despeses d'un habitatge.

Les obligacions de l'inquilí


L'inquilí d'un habitatge en lloguer haurà de fer efectiu cada mes el pagament de la renda pactada en el contracte de lloguer. A més, al marge del contracte solen estar els subministraments d'aigua, llum, gas, telefonia i internet que es paguen directament a les companyies subministradores.


El pagament dels impostos, com pot ser l'Impost sobre béns immobles (IBI) o la taxa d'escombraries ho paga el propietari. Encara que en moltes ocasions, pot ser que s'estipuli per contracte que qui assumirà aquest cost sigui l'inquilí.


El mateix ocorre amb les despeses ordinàries de la comunitat. Qui pagarà la comunitat serà el propietari, però pot donar-se el cas que s'acordi que sigui repercutible a l'inquilí en el rebut de lloguer mensual.


Avaries i desperfectes


Tal com estipula la LAU 29/1994, el propietari ha de fer-se càrrec de les reparacions necessàries per mantenir l'habitatge en condicions d'habitabilitat.


El llogater està obligat a mantenir l'habitatge i les seves instal·lacions en perfectes condicions d'ús i conservació, i per això abonarà el cost de les reparacions que s'ocasionin per un ús inadequat de l'habitatge i pel seu desgast ordinari.


Les avaries i els desperfectes poden ser font de conflicte, per això és necessari comptar amb un professional perquè assessori legalment propietaris i inquilins i que la redacció del contracte sigui el més clara possible.


A GuinotPrunera tots els inquilins tenen l'obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil, però és habitual oferir la de llar perquè és més econòmic i té moltes més cobertures. El propietari d'un habitatge en lloguer és convenient que tingui una assegurança de llar també, ja que es complementa amb la de l'inquilí.


A GuinotPrunera comptem amb una llarga experiència en gestió de lloguers i el nostre compromís és facilitar el dia a dia dels propietaris i els inquilins. Si tens un habitatge que vulguis posar en lloguer, contacta amb nosaltres i t'informarem de tots els serveis que podem oferir-te.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.