divendres, 28 de maig de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Puc llogar un pis llogat? Sotsarrendament i ús turístic

Quan un propietari té un pis en lloguer, ha de saber quines activitats realitza el seu inquilí. En els últims anys, hi ha inquilins que, per diferents motius, decideixen rellogar una part del seu habitatge. En l'article d'avui parlarem sobre què diu la Llei d'Arrendaments Urbans sobre aquesta matèria.

Sotsarrendar una habitació en un pis de lloguer

Els contractes d'arrendament d'habitatge solen incloure la prohibició de sotsarrendar. Quan un inquilí entra a viure en un immoble de lloguer, acorda amb el seu propietari una sèrie de clàusules que estaran vigents durant tot el temps que duri el contracte. A més, l'article 8 de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) estableix expressament aquesta prohibició de sotsarrendar sense el consentiment de la propietat.


Article 8. Cessió del contracte i sotsarrendament.

1. El contracte no es podrà cedir per l'arrendatari sense el consentiment escrit de l'arrendador. En cas de cessió, el cessionari se subrogarà en la posició del cedent enfront de l'arrendador.

2. L'habitatge arrendat només es podrà sotsarrendar de manera parcial i previ consentiment escrit de l'arrendador.

El sotsarrendament es regirà pel que es disposa en el present Títol per a l'arrendament quan la part de la finca sotsarrendada es destini pel sotsarrendatari a la finalitat indicada en l'article 2.1. De no donar-se aquesta condició, es regirà pels pactes entre les parts.

El dret del sotsarrendatari s'extingirà, en tot cas, quan el faci el de l'arrendatari que va sotsarrendar.


El preu del sotsarrendament no podrà excedir, en cap cas, del que correspongui a l'arrendament.


Per tant, l'inquilí no podrà llogar una habitació si no hi ha una autorització expressa del propietari. En el cas que s'autoritzi, la llei indica que l'inquilí no podrà cobrar més del que paga per renda. Igualment, cal tenir clar que, encara que es permeti el sotsarrendament parcial de l'habitatge no alterarà la finalització del contracte que es va signar inicialment.


Destinar un pis llogat a ús turístic

El contracte d'arrendament d'habitatge ordinari no permet realitzar un ús diferent a l'habitatge permanent. A més, la LAU no contempla els usos turístics, que són contractes per menys de 31 dies, però sí els d'habitatge temporal. Els pisos turístics, en el cas de Catalunya, es regeixen pel decret 159/2012 i no la LAU. Els contractes de temporada es consideren d'ús diferent d'habitatge al no ser destinats a habitatge permanent de l'inquilí.


En el cas que la propietat acceptés el canvi d'ús de l'habitatge a habitatge turístic, i s'obtingués la llicència per realitzar aquesta activitat, serà necessari redactar i signar un nou contracte.


GuinotPrunera et pot ajudar a llogar el teu habitatge. Posa't en contacte amb nosaltres per a ajudar-te.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.