divendres, 16 d’octubre de 2020
CONSELLS IMMOBILIARIS

Obres a casa: tot el que has de saber per a una bona convivència.

A ningú li agraden les obres a casa, però tots hem de fer-les en algun moment o altre, així que hem d’intentar evitar les molèsties.

A ningú li agraden les obres, però tots hem de fer-les en algun moment. Com solen ser molestes hem de fer-les respectant totes les normes per assegurar el descans dels veïns i mantenir una bona convivència.

Abans d'iniciar qualsevol reforma ens hem d'informar de quines són les nostres obligacions. Per exemple, no podem començar cap obra sense una llicència municipal i hem de realitzar-les en els horaris establerts.

Perquè per molt que pensem que són obres menors, totes les obres acaben fent soroll. Així que si no volem problemes és millor fer les coses bé i seguint tots els tràmits necessaris.


Què diu la llei sobre les obres a casa?

La Llei de Propietat Horitzontal catalana en el seu article 553-36 diu el següent:

1. Els propietaris d’elements privatius hi poden exercir totes les facultats del dret de propietat sense cap altra restricció que les que deriven del règim de propietat horitzontal.

2. Els propietaris d’un element privatiu hi poden fer obres de conservació i de reforma sempre que no perjudiquin els altres propietaris ni la comunitat i que no disminueixin la solidesa ni l’accessibilitat de l’immoble ni alterin la configuració o l’aspecte exterior del conjunt.

3. Els propietaris que es proposin de fer obres en llur element privatiu ho han de comunicar prèviament a la presidència o a l’administració de la comunitat. Si l’obra comporta l’alteració d’elements comuns, cal l’acord de la junta de propietaris. En cas d’instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, només cal enviar a la presidència o a l’administració el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent una vegada finalitzada la instal·lació. Dins aquest termini la comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment.

4. La comunitat pot exigir la reposició a l’estat originari dels elements comuns alterats sense el seu consentiment. No obstant això, s’entén que la comunitat ha donat el consentiment si l’execució de les obres és notòria, no disminueix la solidesa de l’edifici ni comporta l’ocupació d’elements comuns ni la constitució de noves servituds i la comunitat no s’ha oposat en el termini de caducitat de quatre anys a comptar de l’acabament de les obres.


Avís a la comunitat i llicència municipal

El primer pas que hem de fer és avisar a la presidència de la comunitat informant de les obres que volem realitzar. En el cas que sigui una obra menor només necessitarem la llicència de l'Ajuntament. Si és una obra major, com una obra a la façana, en l'estructura o fins i tot un canvi d'ús necessitem un projecte tècnic d'un arquitecte.


Quin és l'horari permès per fer obres a casa?

Per a les obres de reforma en habitatges l'horari permès és de les 8 del matí a les 21 hores, de dilluns a divendres. Si cal fer ús de maquinària, la podrem utilitzar de 8 a 20 h. Només en casos excepcionals per la seva gravetat, complexitat o urgència es podrà realitzar en un altre horari sempre que s'hagi sol·licitat a l'Ajuntament corresponent.  

En festius no podem treballar fent soroll, una altra cosa és pintar o arrebossar parets. Això ho hem de tenir molt clar ja que desatendre l'horari per obres pot implicar sancions importants.

Hem de tenir en compte que hi ha vegades que fem sorolls i no és per les obres en si. Muntar mobles o penjar un quadre en una paret generen soroll, així que hem d'evitar produir molèsties als veïns.

Encara que produeixin molèsties ens hem de posar en la pell de l'altre. Un dia serem nosaltres els que farem obres a casa i un altre, els afectats per les obres d'un veí. Seguint la normativa i parlant amb els veïns si sorgeix alguna molèstia, estem segurs que la convivència no es veurà afectada.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.