dilluns, 28 de febrer de 2022
CONSELLS IMMOBILIARIS

ITE: què és i com obtenir el Certificat d'Aptitud

Avui parlarem de la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE), que és la inspecció per la qual ha de passar tot edifici d'habitatges amb més de 45 anys d'antiguitat.

La ITE la realitzarà un tècnic homologat com un arquitecte, arquitecte tècnic, aparellador o un enginyer de l'edificació i serveix per determinar l'estat de la finca i orientar els propietaris en les actuacions a realitzar per complir amb el seu deure de conservació i manteniment de l'edifici.

Aquesta obligació va entrar en vigor en 2010 i actualment a Catalunya la norma d'aplicació sobre aquest tema és el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.


Avaluació i informe


El tècnic realitzarà una inspecció visual de l'edifici, tant de les zones privatives com de les comunes (façanes, cobertes, patis, escala, instal·lacions).

En la seva visita a l'immoble, revisarà el seu estat de conservació, observarà les possibles deficiències aparents constructives o funcionals, que puguin afectar els elements comuns i, en cas de detectar indicis d'alguna patologia d'importància, indicarà en el seu informe la necessitat de fer un estudi sobre aquest tema.

Aquesta inspecció en cap cas té per objecte detectar vicis ocults.


L'informe inclourà:

- La descripció de l'edifici, emplaçament, croquis i fotografies d'elements comuns.

- La definició dels tipus de fonaments, estructura, tancaments, cobertes i instal·lacions.

- La qualificació de les deficiències detectades.

- L'avaluació de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

- Recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat de l'edifici.

- El resum de l'estat de conservació i la valoració final.


Resultat de la ITE


En l'informe de la ITE es descriu l'estat actual de l'edifici, els possibles defectes que s'hagin pogut observar, qualificats segons la seva importància, i els terminis que la normativa estableix per reparar-los.

Si, després de la inspecció tècnica, es verifica que l'edifici analitzat es troba en bon estat i que reuneix les condicions requerides per la norma, la ITE serà aprovada. El Certificat d'Aptitud tindrà una vigència de 10 anys.


Les deficiències trobades en la inspecció es classifiquen en categories:

- Lleus (Certificat d'Aptitud. Validesa de 10 anys). Són aquelles que necessiten un manteniment preventiu o corrector per evitar el seu agreujament o l'aparició de noves deficiències.

- Importants (Certificat d'Apte Provisional. Validesa de 6 anys, revisable cada 6 mesos). Aquestes deficiències no representen un risc imminent per a l'estabilitat de l'edifici o la seguretat de les persones, però afecten la salubritat i a la funcionalitat, per la qual cosa precisen d'una intervenció correctora.

- Greus (Apte Cautelar, una vegada preses les mesures cautelars. Validesa 3 anys cautelar, amb revisions cada 12 mesos). Representen un risc d'estabilitat i seguretat d'alguns elements de l'edifici o problemes de salubritat. Aquestes deficiències requereixen de l'adopció de mesures cautelars abans de l'execució de les obres per esmenar-les.

- Molt greus. Suposen un risc imminent i generalitzat per a l'estabilitat de l'edifici i la seguretat de les persones. Requereixen d'una intervenció urgent.


En cas de deficiències greus o molt greus, el tècnic té obligació d'informar, tant a la propietat com a l'Ajuntament, de la situació de risc imminent, de la seva proposta de mesures cautelars urgents i del termini orientatiu necessari per corregir les deficiències.


El fet que la propietat d'un edifici obligat a passar per aquesta inspecció no l'hagi realitzat pot generar conseqüències com multes, denegació d'hipoteques o la paralització de la compravenda de l'immoble.


A GuinotPrunera sabem que l'habitatge és la principal inversió de les famílies, per això volem contribuir a preservar el seu valor, assegurant el manteniment de la finca i el correcte funcionament de tots els seus serveis.

Oferim una administració a mesura de cada comunitat, assegurant el compliment de la normativa vigent i la conservació dels diferents elements i serveis de l'immoble.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.