divendres, 9 d’abril de 2021
CONSELLS IMMOBILIARIS

Obligacions del president de la comunitat de propietaris

Si ets propietari d'un habitatge en una comunitat de veïns, has de saber quins són els seus òrgans de govern, com s'elegeixen i quines funcions té el president de la comunitat.

Els òrgans de la comunitat són la presidència i la secretaria, que són unipersonals; i la junta de propietaris. El càrrec de la presidència ha de ser exercit per un propietari i la secretaria pot ser exercida per un propietari o per una persona externa que assumeixi les funcions d'administració.


És molt comú que la comunitat sol·liciti a un administrador de finques, com podria ser GuinotPrunera, que compleixi les condicions professionals legalment exigibles. En aquest cas, les funcions d'administració també inclouen la secretaria.


Elecció i durada del càrrec de president

El president s’escull en una junta de propietaris d'entre un dels propietaris perquè representi a la comunitat. El càrrec és reelegible i dura un any, i s'entén prorrogat fins a la junta ordinària següent al venciment del termini per al qual va ser assignat president.


L'exercici del càrrec és obligatori i no remunerat, encara que la junta de propietaris pot considerar l'al·legació de motius d'excusa fonamentats. La designació es fa, sinó hi ha candidats, per un torn rotatori o per sorteig entre les persones que no han exercit el càrrec.


Funcions i obligacions de la presidència de la comunitat

Les obligacions del president de la comunitat es regulen en la Llei de Propietat Horitzontal i són les següents:


- Representarà legalment a la comunitat de propietaris, en judici i en altres circumstàncies. Per exemple, en el cas que hi hagi un propietari que degui quotes de comunitat serà el president, previ acord de la junta, qui reclami judicialment les quantitats que es deuen.

- Haurà d'exercir les funcions del secretari i de l'administrador tret que els estatuts o un acord de la junta regulin aquests càrrecs per separat.

- Convocarà la junta ordinària de propietaris almenys una vegada a l'any i signarà l'acta de cada junta.

- Convocarà les juntes extraordinàries i signarà les actes.

- Signarà contractes en nom de la comunitat (conserge, neteja, ascensors, electricitat, gas…), sempre amb l'autorització de la junta de propietaris.

- Executarà els acords de la junta de propietaris.


El president pot incórrer en responsabilitat si s'extralimita en les seves funcions, per exemple, no respecta l'acord de la junta i contracta un manteniment no acordat, oculta un contracte, es retarda en l'emissió d'un certificat de deutes, no reclama les quotes que es deuen a la comunitat seguint l'acord de la junta, o simplement, no actua amb diligència.


La junta de propietaris pot designar un vicepresident, que exerceixi les funcions de la presidència en cas de mort, impossibilitat, absència o incapacitat. També pot exercir les funcions que la presidència li hagi delegat expressament.


A l'hora de gestionar la presidència d'una comunitat, és important tenir un suport professional darrere. Per a això, des de GuinotPrunera sempre recomanem comptar amb un administrador de comunitats de propietaris que ajudi i faciliti el dia a dia. A més, la comunitat rebrà suport legal si cal reclamar impagaments de quotes per part d'un propietari o incompliments de contractes per part de proveïdors.


Si busques un administrador de finques, posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem de tots els serveis que podem oferir a la vostra comunitat de propietaris.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.