dimarts, 24 de novembre de 2020
CONSELLS IMMOBILIARIS

Terminis de durada de contractes de lloguer i pròrrogues previstes per llei

En el contracte de lloguer ha d'aparèixer clarament especificada la durada contractual que ha estat pactada per les dues parts.

Quan signem un contracte de lloguer ha d'aparèixer clarament especificada la durada contractual. La durada dels contractes és lliure, es pacta entre les parts. La Llei d'Arrendaments Urbans no fixa quina ha de ser aquesta durada, però sí que ha de tenir una duració i ha de quedar constància en el contracte. 


Diferències entre arrendador persona física i jurídica

Això no significa que només puguem estar a l'habitatge el que indiqui la durada del contracte, ja que hi ha una durada mínima i també possibilitats de prorrogar la durada del contracte de lloguer. En l'actualitat existeixen dos supòsits: una que l'arrendador es tracti d'una persona física i l'altra que sigui una persona jurídica.

Si l'arrendador és una persona física, la durada màxima del contracte serà de cinc anys, i si l'arrendador és una persona jurídica, serà de set anys. I això què significa? Doncs que si la durada que indica el contracte és inferior a aquests anys, l'inquilí podrà prorrogar de manera continuada la durada del contracte fins a un màxim de cinc o set anys.

En el cas que l'arrendador sigui una persona física, sí que es podrà finalitzar el contracte abans dels cinc anys. Si després d'un primer any tingués la necessitat de l'habitatge llogat per a familiars de primer grau o pel seu cònjuge, en el cas que hi hagi una sentència ferma de separació, divorci o nul·litat matrimonial. Per a procedir a aquesta cancel·lació és necessari que aquests supòsits apareguin en el contracte de lloguer de manera expressa i s'haurà d'avisar com a mínim dos mesos abans de la data en què es necessiti l'habitatge.


Pròrrogues previstes per la llei

Una vegada transcorreguda la durada màxima del contracte, i si totes dues parts no comuniquen a l'altra la intenció de finalitzar el contracte, es produirà la tàcita reconducció arrendatària. O cosa que és el mateix, el contracte es podrà prorrogar anualment fins a un màxim de tres anys.

Hem de tenir en compte que la LAU fixa que el propietari haurà d'avisar a l'inquilí amb quatre mesos d'antelació a la finalització del contracte i l'inquilí haurà d'avisar amb dos mesos d'antelació.

Durant la vigència del contracte la renda únicament es podrà actualitzar anualment a venciment contractual i segons l'Índex de Preus de Consum (IPC) publicat per l'Institut Nacional d'Estadística.

Abans de signar qualsevol contracte és recomanable que un expert l’estudiï. De fet, molts dels problemes que sorgeixen amb els contractes de lloguer es deuen a errors en la seva confecció.

A GuinotPrunera disposem de professionals i experts que et podran assessorar perquè el contracte que firmis sigui clar i beneficiós per a tu, tant si ets un propietari com a inquilí.


Proporcionem un servei integral en les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.