dimarts, 2 de juliol de 2024
CONSELLS IMMOBILIARIS

Renovació d'ascensors

A data 01/07/24, ha entrat en vigor una nova norma estatal, relativa a la seguretat dels ascensors: El Reial Decret 355/2024, de 2 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció Tècnica Complementària ITC AEM1 “Ascensores”. 

PRINCIPALS NOVETATS QUE ESTABLEIX:

L'objectiu del pla renove ascensors és aproximar la seguretat dels ascensors existents a la dels de nova instal·lació, obligant a esmenar les deficiències causants de la majoria de les incidències que es donen.

Tant els propietaris dels ascensors (entre ells, les Comunitats de Propietaris) com les empreses mantenidores podran incórrer en responsabilitats en cas d'incompliment d'aquesta norma, que estableix que es compleixin uns estàndards relatius a:

  • Anivellament de la cabina respecte a cada replà.
  • Portes amb mecanismes de detecció.
  • Protecció enfront de moviments incontrolats de la cabina.
  • Sistema de comunicació bidireccional (telèfon).
  • Guies de la cabina.
  • Dispositiu que impedeixi sobrecarregar de pes la cabina.
  • Reforç de les garanties del contrapès.
  • Les mesures de seguretat obligatòries anteriors a l'entrada en vigor d'aquesta nova normativa continuen sent aplicable. Els beneficis de la renovació seran millores en l'eficiència energètica.

ÉS OBLIGAT PASSAR ALGUN TIPUS DE REVISIÓ ESPECIAL?

No fa falta passar cap mena de revisió especial per a renovar l'ascensor de la comunitat, quan es realitzi la inspecció periòdica habitual, es comunicarà a la propietat quins aspectes de la nova normativa incompleix el seu ascensor.

En funció de quins siguin, els terminis per a esmenar-los seran els uns o els altres però és important destacar que, en cas d'haver vençut la inspecció vigent, mentre no es passi la següent, l'ascensor haurà de quedar fora de funcionament.

QUIN COST PODRAN TENIR AQUESTES ADAPTACIONS?

El desemborsament dependrà de l'antiguitat de la instal·lació, la seva tecnologia i el tipus de manteniment que hagi tingut al llarg del temps podria estar entre els 800€ i els 30.000€. Però quant costa canviar un ascensor? Els preus poden oscil·lar entre 12.000€ i 80.000€.

ES PODRÀ ACCEDIR A SUBVENCIONS QUE AJUDIN A AFRONTAR AQUESTES DESPESES?

En principi, no hi ha convocatòries d'ajudes amb motiu de les obligacions derivades d'aquesta nova normativa.

Caldrà veure si les obres a executar podrien enquadrar-se en supòsits de subvencions per eliminació de barreres arquitectòniques o per millora d'eficiència energètica que puguin tenir convocatòria oberta.

QUÈ PODEN FER LES COMUNITATS A PARTIR D'ARA?

Estar atentes a quan correspon passar la pròxima revisió del seu ascensor i consultar a la seva empresa mantenidora sobre els tipus d'intervencions que ja coneix que serà necessari fer, així com demanar un preu orientatiu d'aquestes actuacions.

Així, en cas de no disposar de tresoreria, la comunitat podria preveure com organitzar-se econòmicament.

Juntem la globalitat dels serveis i l'atenció personalitzada a parts iguals. Ens agrada parlar clar, ser honestos i trencar els estereotips immobiliaris.