Els crèdits d’ajuda al lloguer poden demanar-se fins al 30 de setembre

El Govern espanyol ha aprovat la nova legislació d’ajudes al lloguer de l’habitatge per a aquelles persones que s’hagin vist afectades per la crisi de la pandèmia del coronavirus.

Els afectats tindran accés a uns microcrèdits que s’hauran de tramitar a les entitats bancàries corresponents i que estaran avalats pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), a través de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO). Aquests crèdits no reportaran cap mena de despeses ni interessos per al sol·licitant.

Els préstecs hauran de ser demanats per l’arrendatari davant l’entitat de crèdit abans del 30 de setembre d’enguany i hauran de formalitzar-se abans del pròxim 31 d’octubre.

Requisits

Les persones que vulguin acollir-se a aquesta mena d’ajudes hauran de complir una sèrie de requisits, establerts en l’ordre ministerial, per tenir accés a aquests crèdits.

Un d’ells estipula que per poder accedir a aquesta mena d’ajudes l’arrendatari o algun dels membres de la seva unitat familiar han hagut de veure reduïts els seus ingressos per causes degudes a la pandèmia, com haver-se quedat sense treball o haver-se vist afectat per un ERTO. També si la seva jornada laboral ha estat reduïda per motius de cures o altres circumstàncies vinculades a la seva activitat laboral o empresarial.

En el cas que siguin diversos els titulars del contracte de lloguer, tots ells hauran de formalitzar el préstec, del qual respondran de manera solidària.

Ingressos màxims

A més, per tenir accés a aquests crèdits, els ingressos totals de la unitat familiar que convisqui en el mateix habitatge no hauran de ser superiors a 2.689,20 euros mensuals, cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM).

També es tindrà en compte que la suma de les despeses de lloguer i serveis bàsics (gas, aigua, energia elèctrica, gasoil de calefacció i serveis de telecomunicacions fixa i mòbil) sigui igual o superior al 35% dels ingressos de la unitat familiar.

Un requisit que impedeix l’accés a aquests crèdits és que la persona arrendatària o qualsevol de les quals componen la unitat familiar i habita en el mateix habitatge sigui propietària o usufructuària d’algun habitatge en territori espanyol.

De totes maneres, en aquest requisit també hi ha excepcions. Si s’és propietari sols d’una part alíquota de l’habitatge i aquesta s’ha rebut mitjançant herència o testament o si el propietari no pot disposar d’ella per motius de separació o divorci, per discapacitat o per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, sí que es podrà accedir a les ajudes.

A llarg termini

Segons ha establert el ministeri, els crèdits hauran de ser retornats pels arrendataris en un termini màxim de sis anys, encara que es podrà demanar una pròrroga de tres anys d’acord amb les condicions establertes en l’ordre ministerial.

La quantitat màxima que es pot concedir és de la totalitat del lloguer de sis mesos, fins a un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros mensuals. Aquestes mensualitats podran començar-se a comptar des de l’1 d’abril de 2020, però mai podran ser posteriors a sis mesos a comptar des de la signatura del préstec ni a la fi de la vigència del contracte d’arrendament o les seves pròrrogues.

Si es concedeix el crèdit, l’entitat financera abonarà mensualment al propietari o entitat arrendadora l’import corresponent, sempre previ avís a l’inquilí.GuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies