El Govern posa en marxa el nou decret sobre lloguers

L’entrada en vigor del nou decret que regula en matèria d’habitatge i lloguer introdueix alguns canvis importants en aquesta matèria respecte al que estava en vigor fins ara. És la tercera normativa reguladora del sector que està vigent en menys de tres mesos, encara que al tractar-se d’un Reial Decret ha de ser convalidat per les Corts, però en estar aquestes dissoltes haurà de fer-ho la Diputació Permanent.

Els contractes anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa no es veuen afectats, encara que podran ser adaptats si totes dues parts així ho desitgen.

Alguns dels principals canvis que introdueix aquesta nova normativa són els següents:

1. Durada mínima

 Els contractes que se signin a partir de l’entrada en vigor del decret (6 de març) passen a tenir una durada mínima de 5 anys, si l’arrendador és una persona física, i de 7 anys, si és una persona jurídica. A més, en tots dos casos s’estén fins a 3 anys la pròrroga dels contractes. També s’augmenta el temps de preavís de no renovació del contracte a 4 mesos per a l’arrendador i 2 mesos per a l’arrendatari.

2. Necessitat de l’arrendador

Fins ara, l’arrendador podia comunicar la necessitat de recuperar l’habitatge, una vegada transcorregut el primer any de contracte, per a destinar-la de forma permanent a l’ús propi o de familiars de primer grau. A partir d’ara, haurà de quedar expressament especificat en el contracte que el propietari tindrà la necessitat de recuperar l’habitatge per a si o per a familiars de primer grau transcorreguts els cinc anys del primer contracte, mai abans.

3. Resolució del dret de l’arrendador

La normativa estableix que el contracte no quedarà extint abans dels terminis que estableix la llei de 5 o 7 anys encara que es produeixi un exercici de retracte convencional, és a dir, que l’arrendador perdi la propietat de l’immoble per una substitució fideïcomissària, l’alienació forçosa per execució hipotecària, sentència judicial o exercici del dret d’opció de compra. En aquests casos, el nou propietari de l’habitatge tindrà l’obligació de respectar el contracte signat per l’anterior propietari durant els 5, per a persona física, o 7, per a persona jurídica, primers anys de durada del primer contracte. Aquesta obligatorietat queda establerta encara que el contracte no estigui inscrit en el Registre de la Propietat.

4. Defunció de l’arrendador

En aquest cas, si l’arrendament és superior a 5 o 7 anys es podrà pactar que la subrogació sigui sol per aquest termini mínim, doncs, en un altre cas, tindrà lloc pel període de l’arrendament que hagin fixat les parts, sempre que aquest sigui superior, naturalment pel temps que quedi per a la seva terminació. Aquesta renúncia no cap quan les persones amb dret a la subrogació es trobin en situació de “vulnerabilitat” (concepte que no s’especifica) i afecti menors d’edat, persones amb discapacitat o majors de 65 anys.

5. Sistema Estatal d’Índexs de Referència

Es crearà un nou sistema per a establir el preu de l’habitatge aplicable en les polítiques públiques destinades a incrementar l’oferta. En aquest índex hauran de quedar detallats aspectes com a valor mitjà de la renda mensual, valor del metre quadrat de superfície depenent de la situació de l’immoble (comunitat autònoma, municipi, districte i barri). Aquest sistema s’elaborarà en un termini de 8 mesos per l’Administració General del estat, si bé las comunitats autònomes podran definir el seu propi índex, als efectes de dissenyar les seves polítiques i programes públics.

6. Pujada de preu

Mai podrà ser superior a l’IPC anual. A més, s’indica que la fiança serà d’1 mes per als habitatges. Si s’estableix una garantia addicional,  l’import d’aquesta no podrà excedir els dos mesos de renda. Si el contracte és per un temps superior, cal una garantia addicional superior.

7. Millores en l’immoble

No hi haurà augment de preu per les millores que es facin en l’immoble durant els 5 o 7 primers anys del contracte. Només en el cas que la durada del contracte sigui de durada major, es podrà incrementar, dins dels marges que estableix la normativa, la renda.

8. Despeses de contractació

Les despeses de gestió immobiliària i formalització del contracte seran a compte de l’arrendador si aquest és persona jurídica.

9. Drets d’adquisició permanent 

L’arrendatari no té dret de tanteig si l’habitatge es ven conjuntament amb altres habitatges de l’arrendador o si es venen diversos habitatges de diferents propietaris. Aquest dret sol es podrà exercir si es ven un sol habitatge. Si tindrà dret d’adquisició preferent l’administració pública en el cas de venda total de pisos d’un immoble.

10. IBI 

Els ajuntaments podran fixar un recàrrec del 50% a l’IBI per als immobles que estiguin desocupats de forma permanent, mentre que podran bonificar amb fins al 95% d’aquest impost als habitatges destinats al lloguer social.

11. Desnonaments 

Qualsevol iniciativa de desnonament haurà de ser comunicada als serveis socials, que podrà analitzar les situacions de vulnerabilitat. L’arrendatari tindrà dret a acudir al procediment de judici verbal en el cas que la quantitat reclamada sigui inferior a 6.000€. I es prohibeix la pràctica dels desnonaments amb data oberta, tots hauran de ser fixats amb dia i hora.

Consulta els habitatges disponibles que tenim de lloguer aquíGuinotPrunera 2020. Tots els drets reservats  |  Avís legal  |  Política de privacitat  |  Política de Cookies