Avís legal

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que es disposa en l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis dela Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa quehttp://www.guinotprunera.com/ és un domini que el seu titular és l'empresa GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L. (d'ara endavant GUINOT PRUNERA), proveïda de CIF B-64201494, amb domicili social en Carrer Roselló, número 250, (08008) Barcelona, Espanya; i el seu email de contacte és guinotprunera@guinotprunera.com.

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Llibre 38579, Foli 82, Fulla B327392, Inscripció 4.

CONDICIONS D'ÚS

GUINOT PRUNERA està formada per un equip de professionals l'activitat dels quals s'enfoca aproporcionar un servei integral a les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestióde Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.

L'ús de la present website es regirà per les presents Condicions d'Ús, incloent-se aquellscontinguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per aquest motiu que preguem lalectura atenta a aquestes condicions ja que conté tota la informació relativa als seus drets iobligacions.

Amb el mer accés a la website serà considerat com a “usuari” i amb això s'entén acceptada deforma expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents a cada momentque s'accedeixi a la mateixa.

GUINOT PRUNERA es reserva en exclusiva el dret de revisió aqualsevol moment de les presents Condicions d'Ús ja sigui per raons legals o per decisió pròpiacomprometent-se a publicar o avisar aquelles modificacions introduïdes i entenent la sevaacceptació si l'usuari segueix utilitzant el servei. En cas que l'usuari fos subscriptor de la nostraNewsletter i no estigui d'acord en aquestes modificacions tindrà la possibilitat de donar-se debaixa seguint el procediment habilitat per a això.

En alguna ocasió, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts en lawebsite, les presents condicions podrien completar-se o substituir-se per CondicionsParticulars. En cas que hi hagués algun tipus de contradicció entre ambdues, prevaldran sobreaquestes les particulars.

D'igual manera, GUINOT PRUNERA es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevolmoment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny de la website, modificar oeliminar serveis o continguts així com les condicions d'ús del mateix.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

En el transcurs de l'ús de la present website l'usuari es compromet a no contravenir lalegislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Per això, quedaprohibit l'ús de la website amb finalitats il·lícites, enganyosos, malintencionats o lesives perGUINOT PRUNERA o tercers.

L'ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l'usuari es compromet a no dur a terme capconducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o drets de GUINOT PRUNERA i/otercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la website o que impedís, de qualsevolmanera, la seva normal utilització. Així mateix, s'haurà d'abstenir de l'intent d'accés, utilitzaciói/o manipulació de les dades de GUINOT PRUNERA.

Per a aquells continguts i/o serveis que pogués ser necessària l'aportació de dades de caràcterpersonals per l'usuari, aquest, es compromet a facilitar informació veraç en el seuemplenament. En aquest sentit, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions inexacteso falses facilitades que pogués realitzar i d'aquells perjudicis que pogués causar a GUINOTPRUNERA o a tercers derivats d'aquesta informació.

GUINOT PRUNERA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectarl'existència de virus. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretatdels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables, i que per tant, GUINOTPRUNERA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produiralteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents electrònicsi fitxers de l'usuari.

Per la seva banda, s'insta a l'usuari a abstenir-se de la introducció o difusió a la xarxa de virusinformàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocardanys en els sistemes físics i/o lògics de GUINOT PRUNERA o tercers. Finalment, GUINOT PRUNERA es reserva el dret de bloquejar l'accés d'un usuari davantqualsevol indici d'utilització fraudulenta dels serveis oferts, així com d'emprendre les accionslegals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previavís, l'accessibilitat a www.guinotprunera.com amb motiu d'operacions de manteniment,reparació, actualització o millora.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINKS/ HIPERLINKS

Els continguts que són mostrats en www.guinotprunera.com i especialment els dissenys,textos, imatges o fotografies, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials,marques o qualsevol altre signe susceptible d'utilització a nivell comercial o industrial estansubjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat deGUINOT PRUNERA o d'aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusióen la website.

En cap concepte s'entendrà concedida llicencia alguna o renúncia, transmissió, cessió total oparcial de dits drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració,explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense laprèvia autorització expressa de GUINOT PRUNERA o dels titulars corresponents. D'altra banda, mitjançant les presents conclusions l'usuari s'obliga a no reproduir de capmanera la website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escritde GUINOT PRUNERA.GUINOT PRUNERA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats peraltres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu,no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs webs. GUINOT PRUNERA autoritza establir vincles cap a la web des de qualsevol altra web sense elprevi i exprés consentiment de GUINOT PRUNERA.

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA

GUINOT PRUNERA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, nide les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús deversions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Així mateix, GUINOT PRUNERA noserà responsable en cas de no poder prestar el servei derivat d'interrupcions perllongades delsubministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions,inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la website com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa ésd'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

GUINOT PRUNERA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d'aquest accés o ús de la informació, únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que aixíes notifiqui o tingui coneixement efectiu.

GUINOT PRUNERA, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguinproduir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari, elsfitxers o documents emmagatzemem en el mateix, com a conseqüència de la presència devirus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la website,d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix,d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiudel sistema electrònic motivats per causes alienes a GUINOT PRUNERA.

NORMES D'ÚS DEL BLOG

La website de GUINOT PRUNERA informa sobre novetats, serveis oferts i qualsevol informaciód'interès en el sector immobiliari o relacionat amb el grup GUINOT PRUNERA a través de lapestanya BLOG. Aquesta eina permet la participació dels usuaris amb els seus comentaris i norequereix registre.

Les opinions abocades en les entrades són d'exclusiva responsabilitat dels usuaris així com laresponsabilitat de qualsevol tipus que pugui derivar-se de les mateixes. GUINOT PRUNERA noassumeix cap responsabilitat sobre les informacions elaborades o les opinions expressades atítol personal pels usuaris. De manera especial, es rebutja la responsabilitat sobre lainformació continguda a les pàgines de tercers que publiquin els usuaris en els seuscomentaris.

Abans de participar en el nostre blog, preguem que llegeixi atentament les presents condicionsper a l'ús del mateix si pretén participar amb els seus comentaris ja que amb la participaciós'entendrà acceptades les presents normes d'ús. En cas de no estar d'acord se suggereix la no participació.

No obstant això tot l'anterior, l'usuari s'obliga expressament a fer ús de les pestanyes demanera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s'enumeren a continuació:Queda prohibida la difusió, magatzematge i gestió de continguts que siguin susceptiblesd'infringir drets de tercers, o qualsevol de les normatives reguladores de drets de naturalesacivil, penal, administrativa o de qualsevol altra naturalesa.

GUINOT PRUNERA es reserva el dret a no aprovar o eliminar, a tot moment, qualsevolcomentari o opinió, si suposen una vulneració de la legalitat vigent, o s'infringeixen lespresents condicions d'ús o drets de tercers.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, ala legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament dedesenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic).Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.