Avís legal

De conformitat amb el que es disposa en l'art. 10 de la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.guinotprunera.com/ és un domini que el seu titular és l'empresa GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L. (d'ara endavant GUINOT PRUNERA), proveïda de CIF B- 64201494, amb domicili social en Carrer Roselló, número 250, (08008) Barcelona, Espanya; i el seu email de contacte és guinotprunera@guinotprunera.com.

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Llibre 38579, Foli 82, Fulla B 327392, Inscripció 4

CONDICIONS D'ÚS

GUINOT PRUNERA està formada per un equip de professionals l'activitat dels quals s'enfoca a proporcionar un servei integral a les àrees de Consultoria i Intermediació Immobiliària, Gestió de Patrimonis i Administració de Comunitats per tota Catalunya.

L'ús de la present website es regirà per les presents Condicions d'Ús, incloent‐se aquells continguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per aquest motiu que preguem la lectura atenta a aquestes condicions ja que conté tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Amb el mer accés a la website serà considerat com a “usuari” i amb això s'entén acceptada de forma expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents a cada moment que s'accedeixi a la mateixa. GUINOT PRUNERA es reserva en exclusiva el dret de revisió a qualsevol moment de les presents Condicions d'Ús ja sigui per raons legals o per decisió pròpia comprometent-se a publicar o avisar aquelles modificacions introduïdes i entenent la seva acceptació si l'usuari segueix utilitzant el servei. En cas que l'usuari fos subscriptor de la nostra Newsletter i no estigui d'acord en aquestes modificacions tindrà la possibilitat de donar‐se de baixa seguint el procediment habilitat per a això.

En alguna ocasió, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts en la website, les presents condicions podrien completar‐se o substituir‐se per Condicions Particulars. En cas que hi hagués algun tipus de contradicció entre ambdues, prevaldran sobre aquestes les particulars.

D'igual manera, GUINOT PRUNERA es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l'estructura i disseny de la website, modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d'ús del mateix.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

En el transcurs de l'ús de la present website l'usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Per això, queda prohibit l'ús de la website amb finalitats il·lícites, enganyosos, malintencionats o lesives per GUINOT PRUNERA o tercers.

L'ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l'usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o drets de GUINOT PRUNERA i/o tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la website o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització. Així mateix, s'haurà d'abstenir de l'intent d'accés, utilització i/o manipulació de les dades de GUINOT PRUNERA.

Per a aquells continguts i/o serveis que pogués ser necessària l'aportació de dades de caràcter personals per l'usuari, aquest, es compromet a facilitar informació veraç en el seu emplenament. En aquest sentit, l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions inexactes o falses facilitades que pogués realitzar i d'aquells perjudicis que pogués causar a GUINOT PRUNERA o a tercers derivats d'aquesta informació.

GUINOT PRUNERA adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l'existència de virus. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són enterament fiables, i que per tant, GUINOT PRUNERA no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers de l'usuari.

Per la seva banda, s'insta a l'usuari a abstenir-se de la introducció o difusió a la xarxa de virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics i/o lògics de GUINOT PRUNERA o tercers.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINKS/ HIPERLINKS

Els continguts que són mostrats en www.guinotprunera.com i especialment els dissenys, textos, imatges o fotografies, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d'utilització a nivell comercial o industrial estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de GUINOT PRUNERA o d'aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en la website.

En cap concepte s'entendrà concedida llicencia alguna o renúncia, transmissió, cessió total o parcial de dits drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de GUINOT PRUNERA o dels titulars corresponents.

D'altra banda, mitjançant les presents conclusions l'usuari s'obliga a no reproduir de cap manera la website, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de GUINOT PRUNERA.

No obstant això, es concedeix a l'usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços únicament a la pàgina principal de la website per a l'ús privat i no comercial (hyperlink/backlink). Aquells llocs web que incloguin un enllaç a nostra website:

GUINOT PRUNERA no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la website. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs webs.

GUINOT PRUNERA autoritza establir vincles cap a la web des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de GUINOT PRUNERA.

RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA

GUINOT PRUNERA no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Així mateix, GUINOT PRUNERA no serà responsable en cas de no poder prestar el servei derivat d'interrupcions perllongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l'accés a la website com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

GUINOT PRUNERA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar- se d'aquest accés o ús de la informació, únicament serà responsable d'eliminar, al més aviat possible, els continguts que poguessin generar algun tipus de dany o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

GUINOT PRUNERA, no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'usuari, els fitxers o documents emmagatzemem en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la website, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix, d'avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a GUINOT PRUNERA.

NORMES D'ÚS DEL BLOG

La website de GUINOT PRUNERA informa sobre novetats, serveis oferts i qualsevol informació d'interès en el sector immobiliari o relacionat amb el grup GUINOT PRUNERA a través de la pestanya BLOG. Aquesta eina permet la participació dels usuaris amb els seus comentaris i no requereix registre.

Les opinions abocades en les entrades són d'exclusiva responsabilitat dels usuaris així com la responsabilitat de qualsevol tipus que pugui derivar-se de les mateixes. GUINOT PRUNERA no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions elaborades o les opinions expressades a títol personal pels usuaris. De manera especial, es rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda a les pàgines de tercers que publiquin els usuaris en els seus comentaris.

Abans de participar en el nostre blog, preguem que llegeixi atentament les presents condicions per a l'ús del mateix si pretén participar amb els seus comentaris ja que amb la participació s'entendrà acceptades les presents normes d'ús. En cas de no estar d'acord se suggereix la no participació.

No obstant això tot l'anterior, l'usuari s'obliga expressament a fer ús de les pestanyes de manera diligent i correcta, respectant les normes de conducta i bon ús que s'enumeren a continuació:

L'usuari es compromet a no utilitzar les pestanyes per dur a terme activitats contràries a la llei, els bons costums, l'ordre moral establert o amb finalitats il·lícites, prohibides o que puguin lesionar els drets i interessos de tercers.

L'usuari s'obliga a no assetjar ni molestar a altres usuaris o a tercers, a no recollir ni emmagatzemar informació d'altres usuaris o tercers sense complir la legalitat vigent en matèria de protecció de dades.

Queda totalment prohibida la inclusió de missatges o comentaris que incloguin dades de caràcter personal o qualsevol informació que reveli la identitat de persones físiques o jurídiques, especialment menors d'edat.

L'usuari s'obliga a no inserir, reproduir, difondre ni posar a la disposició de la resta d'usuaris, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programes d'ordinador, logotips, marques ni signes distintius dels quals no sigui titular o dels quals no disposi dels drets necessaris per reproduir- los, comunicar-los o posar-los a la disposició del publico.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús de les pestanyes tingui finalitats estrictament personals, quedant prohibit l'ús del mateix amb finalitats comercials o lucratives.

L'usuari s'abstindrà d'utilitzar els continguts de les entrades de manera que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el mateix, o bé impedir el seu ús normal per part dels usuaris.

Queda prohibida la difusió, magatzematge i gestió de continguts que siguin susceptibles d'infringir drets de tercers, o qualsevol de les normatives reguladores de drets de naturalesa civil, penal, administrativa o de qualsevol altra naturalesa.

GUINOT PRUNERA es reserva el dret a no aprovar o eliminar, a tot moment, qualsevol comentari o opinió, si suposen una vulneració de la legalitat vigent, o s'infringeixen les presents condicions d'ús o drets de tercers.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d'Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Barcelona.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L. (d'ara endavant GUINOT PRUNERA), té com a objectiu respectar la PRIVACITAT dels seus usuaris i protegir les dades de caràcter personal que aquests puguin facilitar a través dels formularis facilitats en/o a través de qualsevol forma de contacte referida en la website.

L'usuari consent expressa i inequívocament que aquelles dades de caràcter personal que siguin facilitats arran de les comunicacions amb GUINOT PRUNERA siguin incorporats en els fitxers dels quals és titular així com al tractament automatitzat, o no, d'aquells amb les següents finalitats:

S'informa als usuaris que aquest consentiment també es presta per a la cessió o comunicación de les dades incloses en els fitxers a les societats vinculades al grup GUINOT PRUNERA que apareixen referenciades a la web amb la finalitat que aquestes puguin tractar les seves dades de caràcter personal amb iguals finalitats que els anteriorment esmentats.

GUINOT PRUNERA li informa que ha adoptat les mesures de seguretat d'índole tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva pèrdua, tractament o accés no autoritzat conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades tenint en compte de l'estat de la tecnologia i la naturalesa de les dades emmagatzemades.

Aquest consentiment pot ser revocat i per això els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades; i la limitació o oposició al seu tractament previstos en el Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGDP) i la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal dirigint una comunicació per escrit al domicili social de GUINOT PRUNERA en Calle Roselló 250, C.P. 08037 de la localitat de Barcelona o bé, a l'adreça de correu electrònic lopd@guinotprunera.com; incloent en tots dos casos fotocopia del seu DNI o un altre document identificatiu similar.


XARXES SOCIALS

GUINOT PRUNERA està present a les principals xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+,Instagram, Linkedin. Per aquest motiu assumeix el paper de Responsable del Tractament de les dades abocades en els seus perfils derivat de amics, likes, followers o seguidors, comments, pines, etc.

L'usuari accepta expressament estar sotmès a les condicions i termes que, en matèria de privacidad, disposen les diferents xarxes socials o plataformes on GUINOT PRUNERA està present, facultant a aquest a utilitzar els mitjans que les mateixes xarxes li permet per informar a els usuaris sobre les diferents activitats i serveis que realitza.


NEWSLETTER

GUINOT PRUNERA ofereix de manera gratuïta als usuaris el servei de Newsletter, que consisteix en l'enviament periòdic de notícies i comunicacions comercials relacionades amb l'entorn GUINOT PRUNERA.

Aquest servei serà facilitat per mailchimp.com, qui gestiona la subscripció dels usuaris, l'enviament de la Newsletter i la cancel·lació de les subscripcions. L'usuari podrà donar-se de baixa del servei a qualsevol moment prement l'enllaç que apareix al final del missatge d'actualització que rep en el seu correu electrònic o exercint el seu dret de cancel·lació o oposició front GUINOT PRUNERA de la mateixa manera ja esmentat en matèria de protecció de dades.


MODIFICACIONS

La present Política de PRIVACITAT podrà ser actualitzada a qualsevol moment sobre la base de les necessitats pròpies de la website i futurs canvis legislatius en matèria de privadesa, reservant-se GUINOT PRUNERA aquest dret en exclusiva.


DADES DE CONTACTE

GUINOT PRUNERA SERVEIS INMOBILIARIS, S.L.

Carrer Roselló 250 08008 - Barcelona

www.guinotprunera.com